Metsameetme toetus 2018

Rakvere Metsaühistu võtab liikmete toetusi vastu 30. maist 8. juunini 2018.
Toetust saab küsida hooldusraie tegemiseks kuni 30 aastases puistus, kasvavate puude laasimiseks ja ulukikahjustuste ennetamiseks. Metsaühistu liige võib taotleda toetust seadmete ja tarvikute ostmiseks.

Hooldusraie toetuse peamised tingimused:
* metsamaal on kehtiv metsamajandamiskava
* puistu jooksev vanus on kuni 30 aastat (kui kava on tehtud nt 5 aastat tagasi, siis liidetakse see 5 aastat kavas olevale vanusele juurde)
* teha võib valgustus- või harvendusraiet
* harvendusraie tegemise ajal peab olema metsateatis (valgustusraie puhul mitte)
* toetust võib taotleda minimaalselt 1 ha ja maksimaalselt 60 ha hooldusraie tegemiseks erametsaomaniku kohta aastas
* toetuse maksimaalne suurus 159 €/haKasvavate puude laasimise toetuse peamised tingimused:
* metsamaal on kehtiv metsamajandamiskava
* laasitav puu on puistu esimesse rindesse kuuluv kuusk, mänd, kask, tamm, lehis või sanglepp
* puistu keskmine rinnasdiameeter on kuni 15 cm
* laasitud tüve lõpp-pikkus on vähemalt 3 meetrit
* laasitavate puude arv on vähemalt 200 puud/ha
* laasitud puu on tähistatud märkelindi või -värviga ja visuaalselt nähtav vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest
* toetuse maksimaalne suurus 102 €/ha


Toetust saab küsida metsaühistu või erametsaomanik (füüsiline isik või mikroettevõtja (sh FIE)). Taotlusi saab esitada ainult e-PRIA portaalis (Metsaühistu liige, kes soovib taotluse läbi ühistu teha, esitab oma soovi Metsaühistule)


Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates 8. juunist (st hiljemalt 29. oktoobriks 2018). Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes. 2018. a taotlusvoorus on eelarve 1,5 miljonit eurot.


Toetusraha makstakse välja pärast tööde tegemist ja nende kohta dokumentide esitamist.


Pärast toetuse otsuse saamist tuleb dokumendid esitada Erametsakeskusele (Metsaühistu kaudu taotlusel Rakvere Metsaühistule) tehtud tööde kohta. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest.Vastavalt tulumaksuseadusele peetakse füüsiliste isikute toetuse summast kinni tulumaks.


Lisainformatsiooni Erametsakeskuse koduleheküljelt: http://www.eramets.ee/toetused/metsameede/
 
või Metsaühistust

Eelmine
Hooldusraieseadmete ja turvavarustuse koolitus
Järgmine
Rakvere Metsaühistu infopäev 

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: